Returning residents

נציין כי מעמד "תושב חוזר" לעניין מס הכנסה שונה מהותית ממעמד "תושב חוזר" לצורכי משרד הקליטה. תעודת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" שמתקבלת ממשרד הקליטה נדרשת לצורך רישום בביטוח לאומי וקופות החולים וכן מקנה הטבות כמו פטור ממכס על ייבוא מכולה לישראל וזכאות להשתלמויות וקורסים מקצועיים. אך היא אינה מקנה הטבות מס מכוח פקודת מס הכנסה, אלא רק לאחר שהיחיד יסדיר את מעמדו מול רשות המסים. הטבות במס מוענקות רק מי שעונה על הגדרת תושב חוזר והגדרת תושב חוזר ותיק מכוח פקודת מס הכנסה (סעיף 14 לפקודה). ההטבות והזכויות במס הכנסה מבחינות בין שני סוגי של תושבים חוזרים: תושב חוזר ותושב חוזר ותיק.

 

תושב חוזר ותיק הוא תושב ישראל אשר ניתק את מרכז חייו בישראל לטובת מגורי קבע בחו"ל לפחות 10 שנים ברציפות. ניתן לקבל הכרה של המעמד מרשות המסים וליהנות מהטבות מס לאחר שהות בחו"ל של לפחות 10 שנים. הקביעה אינה וודאית. קיימים משתנים וקריטריונים נוספים שנבחנים ע"י רשות המסים בטרם מתקבלת ההחלטה האם לאשר את הבקשה ולהכיר במגיש הבקשה במעמד "תושב חוזר ותיק". ספירת השנים מתחילה במועד ניתוק התושבות המלא לצורכי מס הכנסה ולא מיום העזיבה ("עלייה למטוס"). היינו אדם צריך להוכיח כי היה מסווג כתושב חוץ וכי ניתק את התושבות לאחר ההגירה במשך כל התקופה. אין די בהוכחת מקום מגורים של אדם בחו"ל בכדי לסווגו כתושב חוץ, אלא נדרש להוכיח ניתוק תושבות מלא מישראל במשך עשר שנים לפחות בכדי לקבל את זכויות והטבות המס שמוענקות מתוקף מעמד "תושב חוזר ותיק".

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free